• Vỏ tủ điện
    I. Vỏ tủ điện dùng cho một số loại tủ điện: – Tủ điện phân phối – Tủ điện ATS – Tủ điện chiếu sáng – Tủ điện hòa đồng...