• hệ thống xử lý khí độc axit
    Xử lý khí thải hiện nay có rất nhiều các phương pháp khác nhau như: phương pháp hấp phụ, phương pháp hấp thụ, phương pháp gia nhiệt.... Và cụ thể...